Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice O muzeu Výběrová řízení Archiv → „ODHALENÍ HISTORICKÉ VÝMALBY“

Archiv

ODHALENÍ HISTORICKÉ VÝMALBY

Název veřejné zakázky: ODHALENÍ HISTORICKÉ VÝMALBY V PROSTORU ČÁSTI TRUHLÁRNY V OBJEKTU REGIONÁLNÍHO MUZEA V TEPLICÍCH

Zadavatel: Regionální muzeum v Teplicích p.o.

Sídlem: Zámecké nám. 14, 41501 Teplice
IČ: 00083241
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Bočkem, ředitelem organizace
Kontaktní osoba, telefon: PhDr. Bohuslava Chleborádová, 417 537 226*18

Výzva k podání nabídky pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu dle zákona 137/2006 Sb. ve znění poslední změny

Regionální muzeum v Teplicích p.o. vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu:

I. Podrobné požadavky na plnění veřejné zakázky
1. Název zakázky: Odhalení historické výmalby v prostoru truhlárny v objektu Regionálního muzea v Teplicích
2. Druh veřejné zakázky: zakázka na služby – restaurátorské práce
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem výběrového řízení jsou restaurátorské práce na omítkových vrstvách v objektu RMT. Předmět zakázky je specifikován ve vydaném závazném stanovisku Magistrátu města Teplice, SPP 125/2014; čj.: MgMT/105175/2014 (k nahlédnutí v RMT).
4. Předpokládaná hodnota zakázky: do 200.000,- Kč, včetně DPH.
5. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
6. Doba plnění předmětu zakázky: dle smlouvy o dílo.
7. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, Regionální muzeum v Teplicích.p.o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice.
8. Požadované záruční podmínky – délku nabídnuté záruční lhůty je nutno vyplnit do přiloženého návrhu smlouvy o dílo.

II. Další požadavky zadavatele
1. Musí být splněny podmínky rozhodnutí Magistrátu města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu a NPÚ, ÚOP Ústí nad Labem (po telefonické dohodě k nahlédnutí v sekretariátu RMT - 417 537 869).

III. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena v Kč bez DPH, DPH a celková cena s DPH bude uchazečem uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.

IV. Místo a lhůta pro podání nabídek
1. Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu: Regionální muzeum v Teplicích p.o., Zámecké nám. 14, 41501 Teplice.

2. Nabídka musí být doručena nejpozději do 15.10.2014 do 12 hodin.

3. Prohlídka místa plnění předmětu zakázky bude s uchazeči provedena dne 7. 10. 2014 od 9 do 12 hodin.

V. Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč prostou (neověřenou) kopií požadovaných dokladů.
1. Zájemce předloží kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.(1) zákona.
2. Technické kvalifikační předpoklady: Zájemce o zakázku doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů.

VI. Kritéria pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

VII. Obsah nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet ke smlouvě, vyplněný krycí list nabídky a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

VIII. Závěrečné ustanovení
Nabídka se předkládá v uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci. Obálka bude označena: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT - ODHALENÍ HISTORICKÉ VÝMALBY V PROSTORU ČÁSTI TRUHLÁRNY V OBJEKTU REGIONÁLNÍHO MUZEA V TEPLICÍCH
1. Na obálce bude uveden adresát: Regionální muzeum v Teplicích p.o., Zámecké náměstí 14, 41501 Teplice.
2. Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
3. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
4. Nabídky musí být doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
5. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku neodpovídající závaznému vzoru smlouvy o dílo.
8. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zejména bude-li podána pouze jediná nabídka.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat upřesňující údaje k podané nabídce.

V Teplicích dne 24. 9. 2014

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek