Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2008

Exponát měsíce dubna

Faksimile zakládací listiny Karlovy univerzity

Letos si připomínáme řadu událostí významných pro dějiny našich zemí. K letopočtu s osmičkou na konci patří i čin mimořádného kulturního dosahu, jímž bylo založení pražské univerzity v r. 1348 českým králem Karlem IV. K tomuto výročí vystavujeme faksimili zakládací listiny univerzity a v průvodním textu sdělujeme též pár informaci o někdejších členech univerzitních obcí z Teplicka.

Nejvyšší autoritu v křesťanském světě představoval papež, proto bylo důležité získat jeho podporu pro zřízení univerzity. Po předchozím jednání Karlova poselstva, vedeného arcibiskupem Arnoštem z Pardubic u papežské kurie v Avignonu, papež Kliment VII. 26. ledna 1347 schválil založení „studia generale“ – tedy obecného učení v Praze. Obecným se zvalo proto, že se zde mělo rozvíjet a vyučovat celé dosavadní vědění. Všechny středověké univerzity měly obdobnou organizaci, vyučovacím jazykem byla latina a výuka vycházela z antické a zčásti z arabské vědy, bible a spisů církevních autorit. Vědy a jejich výklad tudíž měly v zásadě shodnou podobu a z toho také vyplývala platnost akademických hodností všude v dosahu působnosti římské církve.  Zakládací listinu univerzity vydalKarel IV. 7. dubna 1348. Důvodem založení bylo umožnit obyvatelům Království českého vědecké vzdělávání a zvát ke studiu vědychtivé cizince, což sdělil vzletnými latinskými větami. Doktory, mistry a studenty přijal panovník do své ochrany a udělil jim výsady obdobné vysokému učení v Boloni a Paříži.  Univerzita měla čtyři fakulty- artistickou (filozofickou), jejíž absolvování bylo nutné pro další studium na lékařské, právnické a teologické fakultě. Za vrchol vzděláníbylo považováno dokončené studium teologie a této fakultě byl také přisuzován hlavní význam. V prvních letech po založení na ní vyučoval též český teolog Petr z Bíliny. Na místo profesora ho jistě pozvedl vynikající intelekt a učenost, ale nic bližšího o jeho osobě nevíme. Na pražskou univerzitu, nejstarší na sever od Alp, záhy přicházeli studenti ze střední, severní a východní Evropy. Po vzoru pařížské Sorbony se příslušníci univerzity podle země původu členili na čtyři národy – český, bavorský, saský, polský a příchozí z jiných krajin se připojovali k jednomu z nich. K českému národu patřili Češi i domácí Němci, u všech ostatních národů měli převahu německy hovořící členové. Zprvu každý národ při rozhodování o univerzitních záležitostech měl jeden hlas. V průběhu doby, kdy většina majetku univerzity a hmotná podpora byla získána od Čechů a počet studentů jiných národů se snižoval, neboť se již mohli vzdělávat na vysokých školách blíže k jejich domovům, rozdělení hlasů se ukázalo být nevýhodné. Král Václav IV. proto Kutnohorským dekretem z 18. ledna 1409 přidělil českému národu tři hlasy a všem ostatním dohromady jeden. Na to reagovalo mnoho členů univerzitní obce odchodem na vysoké školy v jiných zemích a důsledkem bylo oslabení úrovně i prestiže univerzity. Univerzita se přihlásila k reformnímu učení, hlásanému jejím profesorem a rektorem Janem Husem a v 70. letech 15. století se stala utrakvistickou. Pro předhusitské období je doložena městská škola v Teplicích, v Krupce a v Bílině a na nich získali základní vzdělání též žáci, kteří se chtěli věnovat kněžskému povolání. V soupise kandidátů na duchovní službu v bílinském děkanátu je pro léta 1395-1415 zaznamenáno 90 kleriků pocházejících ponejvíce z Teplic, ale také z Hradiště, Trnovan, Řetenic, Šanova, Krupky, Bořislavi, Žalan, Kladrub, Bžan, Hudcova, Úpořin, Žichlic, Srbic a k tomu je ještě nutno připočíst kleriky, kteří si našli působiště v jiných děkanátech. O všech můžeme předpokládat, že po návštěvě městských škol se dále vzdělávali na vyšších církevních školách a případně na pražském vysokém učení. V soupisech studentů různých univerzit ale zatím shledáváme jen velmi málo jmen z našeho prostředí. Na Karlově univerzitě studovali Johannes řečený Synek z Teplic a Benedikt ze Zabrušan, oba zapsáni v r. 1391. Synové měšťanů z jazykově německé Krupky odcházeli na univerzitu do Lipska a později do Wittenbergu a dokonce snad tři studenti ze zemanské rodiny Chrtů ze Rtyně se stali posluchači práv na některé italskévysoké škole.   V průběhu husitské revoluce v Teplicích převládli vyznavači kališnické církve. Od té doby škola tu byla plně pod vlivem utrakvistické univerzity v Praze a byla obsazována jejím absolventem s titulem bakalář a dalším učitelem – kantorem. Chlapci z města a z okolí ale také odcházeli na školy do Ústí n. L., Litoměřic , Žatce, Loun a jinam. Tepličtí studenti českého původu pokud chtěli pokračovat ve studiu, zvolili za svou alma mater pražskou univerzitu, německé rodiny posílaly své syny obvykle do saského Wittenbergu, někdy i do Lipska. Celkově však z Teplicka studovalo v 16. století na vysokých školách jen málo mladých mužů a po skončení školy se většinou dostali do jiných měst, zatímco sem přicházeli absolventi původem z jiných krajů. Vzdělání zvyšovalo společenský status a absolventi univerzit se stávali váženými členy městské společnosti. Z Teplic pocházel Václav Stephanus Thermensus – Teplický (narozen 1565). Po studiu ve Wittenbergu se stal evangelickým farářem a arciděkanem v Kutné Hoře a tam vydal latinské mravoučné a náboženské spisy. Jiří Kropáč Teplicenus v l. 1574 a 1575 byl patrně kališnickým knězem v Praze, kde mu vyšlo pět drobných spisků poezie a jeho bratr Kašpar (1535-1580), rovněž básník, působil v Plzni. Oba byli za svou tvorbu povýšeni císařem Ferdinandem I. do šlechtického stavu. Farář Havel Žalanský ze Žalan (zemřel 1621) vykonával své povolání v Ledči, Kutné Hoře a v Praze a pilně sepisoval náboženské knížky. Christian David (asi 1593-1659), dlouholetý písař a člen městské rady ve svém rodném městě Teplicích, byl autorem latinských básní. Císař Ferdinand II. ho vlastnoručně ozdobil vavřínovým věncem a udělil mu titul Poeta laureatus caesareus. Náhrobek Christiana Davida je umístěn na zdi děkanského kostela. Z osob, které sem přišly odjinud, uveďme aspoň Antonína Hoffmanna Žateckého. V desetiletích kolem r. 1600 spravoval teplickou farnost a jako znamenitého kazatele v obou jazycích ho zaznamenala dobová literatura. Tímto zcela neúplným výčtem jsme chtěli aspoň naznačit, jak se absolventi univerzit podíleli na zvyšování úrovně vzdělanosti v městském prostředí. Druhá vysoká škola v Praze vznikla z jezuitské akademie v Klementinu v r. 1562. Obě školy spojil Ferdinand III v r. 1654 v Karlo-Ferdinandovou univerzitu, která se v r.1882 rozdělila na českou a německou. V Československé republice byla 19. února 1920 česká univerzita prohlášena za pokračovatelku historické tradice s právem nazývat se Karlova univerzita. Německá univerzita fungovala samostatně. 17. listopadu 1939 Karlova univerzita byla nacisty uzavřena a její majetek převzala německá univerzita. Karlovo vysoké učení znovu bylo otevřeno po skončení druhé světové války v r. 1945. Dnes má univerzita 17 fakult a 48 000 studentů v 523 studijních oborech.                                                                                                                                                             

Mgr. Jitka Budinská

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek