Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Expozice Klášter v Teplicích → „Archeologický výzkum“

Klášter v Teplicích

fotografie Půdorys zámku v Teplicích s vyznačenými úseky zdiva objevenými archeologickými výzkumy (černě)

fotografie Nález zdiva baziliky (1953)

fotografie

fotografie Malé zámecké náměstí v 1. pol. 20. stol. v roce 1957

Archeologický výzkum

Před polovinou 20. století se sice předpokládalo, že se teplický klášter nachází „někde“ v místech dnešního zámku, ale neexistovaly důkazy. V roce 1951 se v drobné trhlině na fasádě východního křídla zámku objevilo románské kvádříkové zdivo a o dva roky později byly pod úrovní zámeckého nádvoří objeveny fragmenty románské baziliky. V létě roku 1954 byl na nádvoří zámku zahájen velkoplošný archeologický výzkum. Ten si kladl za cíl objevit další pozůstatky teplického kláštera. Záměr se zdařil a v následujících letech (až do roku 1957 včetně) byly odkryty zbytky zdiva klášterního kostela (baziliky), část křížové chodby a také městské hradby. Mimoto byly zjištěny ojedinělé stopy osídlení místa ještě před založením kláštera v 11. - 12. století.Po skončení výzkumu v 50. letech zájem archeologů o teplický klášter nadlouho opadl. Až v roce 1990 došlo při rekonstrukci kanalizace a vodovodu na zámeckém nádvoří k narušení dvou hrobů. A to v místě někdejší severní větve klášterního ambitu (křížové chodby) přiléhající k jižní obvodové zdi baziliky. První z hrobů byl zcela zničen, druhý (hluboký 2 m) pouze částečně, takže bylo možné nález dokumentovat a odborně vyzvednout. Jednalo se o kostru ženy uloženou v kamenné skříňce z pečlivě opracovaných pískovcových bloků. U pravého kyčle měla pohřbená železný kroužek stočený z velkého hřebu. Pravděpodobně se jednalo o hrob některé z řádových sester či abatyší z nejstaršího období.   V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tzv. románského křídla zámku byl v roce 2003 proveden předstihový archeologický výzkum. Během tohoto výzkumu se podařilo odhalit část křížové chodby, části novověkého zařízení zámeckého pivovaru a také jihovýchodní nároží románského křídla. Stopy osídlení z konce 11. a první poloviny 12. století (tedy před založením kláštera) se projevily v podobě kulturní vrstvy, jamek po dřevěných kůlech a různými prohlubněmi. Kromě střepů hliněných nádob toto období dokládá také úlomek denáru Vladislava I. z let 1120 - 1125.
V roce 2006 byla zahájena vlastní rekonstrukce románského křídla a souběžně s ní probíhal záchranný archeologický výzkum ve vybraných úsecích interiéru stavby. Kvůli závažným objevům výzkum pokračoval i v letech 2007 - 2008. Z důvodů rekonstrukce vodovodu byla archeologická sondáž rozšířena i do jiných částí zámku. Hlavními objevy tohoto výzkumu jsou zejména klíčové úseky gotické křížové chodby (ambitu), útržky dělících příček románského a gotického interiéru a velké množství architektonických prvků.
V průběhu výzkumu v interiéru tzv. románského křídla zámku se pod podlahou objevil drobný fragment zdiva, který mohl pocházet z doby předcházející výstavbě klášterní baziliky a snad i založení kláštera. Vzhledem k rozsahu poškození archeologické nálezové situace byl považován za sporný. Teprve v závěru výzkumu (2008) byla potvrzena existence kamenné stavby, která byla zcela určitě vybudována dříve než východní křídlo kláštera. Teprve další výzkum však upřesní, zda tato kamenná stavba vznikla dříve než klášter.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek