Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Pro návštěvníky

Rada Ústeckého kraje
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY
Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČO: 00083241


Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace
• funkční období na dobu neurčitou

Podmínky výběrového řízení:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka

Požadavky na uchazeče:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
• minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci
• znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku
• orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví, včetně příslušné legislativy
• velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
• samostatnost a časová flexibilita
• znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru výhodou
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran
• základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021-2025 v rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to s překladem opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení
• kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové zařazení: Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce: Dle dohody.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – RM TP“ doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 29. 5. 2020 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor kultury a památkové péče Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová tel. č.: +420 475 657 445 e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Upozornění: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět.

Přihlášky na Letní příměstský tábor pro děti od 9 let

10. - 14. srpna 2020 / každý den od 8 do 16 hodin

katalog-sklo.jpg

Publikace SKLO ZE MSTIŠOVA 1956 - 1964

Historie a výrobní produkce sklárny ve Mstišově na Teplicku v novém katalogu MgA. Jitky Bažantové

povesti-jindra.jpg

Brožura Původní pověsti z Teplicka a Bílinska

Shromáždil a přeložil Vladimír Valta, uspořádal a doplnil Jindřich Šteffl a ilustrovala Karin Rujbrová

archeologie.jpg

Archeologie severozápadních Čech 1. Sborník k poctě Milanu Zápotockému

Jedenáct studií k pravěké i středověké archeologii území současného Ústeckého kraje

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek