Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně
každou celou hodinu
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17
50 / 30 Kč

VÝSTAVY
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17
30 / 20 Kč

Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje ZLATÝ DŽBÁNEK

Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje ZLATÝ DŽBÁNEK

Statut Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje ZLATÝ DŽBÁNEK

I. V souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila Vláda ČR svým usnesením č. 11/2011 zřizuje Rada Ústeckého kraje ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje pod názvem ZLATÝ DŽBÁNEK (dále jen „Ocenění“).

II.
1. Ocenění je udělováno subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji.
2. Ocenění mohou obdržet jednotlivci, kolektivy, tělesa a organizace, které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání veřejných akcí.
3. Ocenění může být uděleno pouze občanům České republiky s trvalým pobytem v Ústeckém kraji nebo subjektům, které trvale působí na území tohoto kraje.

III.
1. O udělení Ocenění rozhoduje Rada Ústeckého kraje (dále jen „Rada“) na základě doporučení regionálního centra péče o tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje (dále jen „Centrum“). Centrum své doporučení předkládá Radě prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „Odbor“).
2. Ocenění je udělována na dobu neurčitou a mohou je obdržet maximálně dvě osoby nebo subjekty v průběhu jednoho roku.
3. Udělení Ocenění se osvědčuje diplomem se znakem Ústeckého kraje a je spojeno s finančním ohodnocením ve výši 10.000,- Kč pro jednoho laureáta.
4. Navrhovatel Ocenění se nesmí sám navrhnout na kandidáta pro toto ocenění.
5. Laureát Ocenění může být oceněn pouze jednou.

IV.
1. Kvalifikované posouzení návrhů na udělení Ocenění zajistí Centrum prostřednictvím komise pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje.
2. Při posuzování návrhů na udělení Ocenění komise posuzuje každého kandidáta podle těchto kritérií:
a) Řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, jejichž seznam je přílohou č. 1. tohoto materiálu.
b) Rozvoj a udržování lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady).
c) Revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů.
d) Ocenění za zásluhy pro jednotlivce nebo kolektivy za zachování, obnovu a prezentaci tradiční lidové kultury.
3. Komise má právo navrhnout doplnění těchto kritérií.

V.
1. Návrhy na udělení Ocenění mohou podávat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti, paměťové instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, orgány státní správy a samosprávy.
2. Administrátorem pro udělování Ocenění je Centrum, kam se návrhy na ocenění podávají písemnou formou na návrhovém listu (příloha č. 2).
3. Termín podání návrhů na Ocenění se řídí výzvou uveřejněnou na webových stránkách Ústeckého kraje a Centra.

VI.
1. Udělení Ocenění se zapisuje do Seznamu nositelů Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje. V seznamu bude uvedeno pořadové číslo udělení ocenění, jméno, příjmení a adresa nositele ocenění, obor, za který byl oceněn.
2. Seznam vede Centrum v součinnosti s Odborem.
3. V případě úmrtí či zániku nositele se záznam v seznamu doplní o tuto skutečnost.

VII.
Nositel má právo: Užívat označení „nositel Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje“.

VIII.
Nositel ocenění má povinnosti zejména: Poskytovat Centru informace pro dokumentaci své odborné činnosti.

IX.
1. Náklady na zajištění a organizaci Ocenění jsou zahrnuty do rozpočtu Centra a Odboru.
2. Tento statut byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 76/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 a účinnost nabývá dnem schválení.

Přílohy:
1. Seznam řemeslných činností v oblasti tradiční lidové kultury
2. Návrhový list

Příloha č. 1 Statut
Seznam řemeslných činností v oblasti tradiční lidové kultury
1. hlína/ keramika – černá hrnčina, glazovaná hrnčina, kamnářství, apod.,
2. sklo – foukané a tvarované sklo, malba na skle, podmalba na skle, práce s korálky
3. kámen – kamenictví, kamenosochařství, výroba brousků
4. kov – kovářské práce, odlévání
5. textil – tkaní na destičkách, ruční tkaní v různých vazbách, výšivka, krajkářství, paličkování, modrotisk, batika, výroba krojů a krojových doplňků
6. pletení z textilních materiálů – pletení na formě, ručně
7. pletiva – pletení ze slámy, z orobince, z proutí, z loubků apod.,
8. dřevo – štípání, dlabání, soustružení dřeva, zdobení, zdobení kovem, řezbářství
9. materiály živočišného původu (které nejsou primárně určeny ke konzumaci jako potraviny) – ševcovství, brašnářství, řemenářství, výroba kostěných, perleťových a rohovinových knoflíků, spínadel a ozdob, zdobení kraslic
10. pečivo – obřadní pečivo
11. vosk – svíčky, devocionálie
12. papír – papírmaš, ručně malované papírové betlémy

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty |  |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek